Yazdığı Kitaplar

Mustafa Kemal Atatürk, yaşamının her döneminde kitapla bütünleşmiştir. Bu okuma sevgisinin kendisine sağladığı bilgi birikimini zaman zaman yazmaya dönüştüren Atatürk, yaşamının farklı dönemlerinde farklı konularda kitaplar yazmıştır. Yazdıkları gerek güncelliği, gerekse yol göstericiliği açısından bu gün dahi tartışmasız gerçekleri içermektedir. O’nun günümüzde hala geçerliliğini koruması ileri görüşlülüğünün ve akılcılığının göstergelerinden biridir. Mustafa Kemal, özellikle II. Meşrutiyet’in (23 Temmuz 1908) ilanından sonra tüm dikkat ve çalışmasını askerlik üzerine yoğunlaştırılmıştır. Ancak sadece askerî kitaplar yazmamış, Nutuk, Geometri gibi farklı çalışmaları da olmuştur. 


1- Nutuk
2- Bölüğün Muharebe Eğitimi
3- Cumalı Ordugahı
4- Taktik ve Tatbikat Gezisi
5- Geometri
6- Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (Subay ve Komutan ile Konuşmalar)
7- Karlsbad’da Geçen Günlerim

8- Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe

1- NUTUK( SÖYLEV)
Yurdumuzun parçalanıp, işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan Kurtuluş Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılapların yapılışını anlatan Nutuk, siyasi ve milli tarihimizi aydınlatan birinci elden kaynak niteliği taşımaktadır.

Bu eser, Atatürk tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara’da toplanan İkinci Kurultayı’nda 36,5 saat süren ve altı günde okunan tarihi bir hitabeye dayandığı için “Nutuk” adını almıştır.

Nutuk yalnız bir devrin hikayesi olarak geçmişimizi anlatmakla kalmayıp, yakın tarihimizden alınan ibret dolu tecrübelerle, milli varlığımızın bugününe de yarınına da ışık tutabilen bir değer taşımaktadır.

Nutuk, Türk milletini ülkenin geleceğini belirleyecek olan milli birlik ve beraberlik ilkesi etrafında bilinçlendirip, kenetlendirerek, milli irade ve milli egemenlik kavramlarının hayata geçirilmesi yoluyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşundan Cumhuriyetin ilanına kadar uzanan başarılı ve şanlı bir tarihin hikayesidir.

Nutuk ilk defa 1927 yılında, biri asıl metin, diğeri belgeler olmak üzere Arap harfleriyle iki cilt olarak yayımlanmıştır. Aynı yıl, tek cilt halinde bir baskısı da yapılmıştır. Yazı inkılabından sonra, bu ilk metnin okunması zorlaştığı için, 1934 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı’nca üç cilt olarak yeniden basılmıştır. Nutuk, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezince yeniden basılmıştır.

2- BÖLÜĞÜN MUHAREBE EĞİTİMİ 
“Bölük Muharebe Eğitimi” olarak yayınlanan eser, meskun yerlerde savaş, savunma ve saldırı konularını kapsamaktadır. Meskun yerlerin sınırlayıcı durumlarının muharebeye etkisi, savunma mevziinin seçimi, savunma mevziinin hazırlanması, ateş sahalarının temizlenmesi, ateş taksimi, ateş tutmayan ölü bölgelerin kapatılması ve mevziin işgali gibi savunmanın esasını oluşturan konular işlenmiştir.

Genç Kurmay Önyüzbaşı Mustafa Kemal (Atatürk) tarafından, Almanca’dan çevrilen ve bağlı olduğu ordunun eğitimine katkısı olan bu eserden yeni nesillerin de faydalanabilmeleri için günümüz Türkçe’sine çevrilmiştir.

3- CUMALI ORDUGAHI
Cumalı Ordugahı; Makedonya bölgesinde, Köprülü – İştip yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu ordugahta, 3. Süvari Tümen Komutanı Tuğgeneral Suphi Paşa’nın komutası altında kurulan bir süvari tugayına eğitim ve manevra yaptırılmıştır. Bu manevraya katılan Mustafa Kemal, “Cumalı Ordugahı” adlı eserini yazmış; süvari, bölük, alay, tugay eğitim ve manevralarını anlatmıştır.
Mustafa Kemal Atatürk, 10 gün süren bu tatbikat sırasında tuttuğu gözlem notlarını, hazırlanan meseleleri ve komutanların yaptıkları eleştirileri yazmış, bol kroki ile küçük bir broşür haline dönüştürmüştür. 12 Eylül 1909’da tamamladığı bu eseri, Selanik’te 1909 yılında matbaa harfleriyle basılmıştır.

 

4- TAKTİK VE TATBİKAT GEZİSİ 

Bu eserde ayrıca bir komutanın başarılı olabilmesi için bu kuralları sadece okumuş ve öğrenmiş olmasının yeterli olmadığı, bunları uygulamanın da önemi vurgulanmıştır.

 

 

 

5- GEOMETRİ KİTABI
Atatürk bu kitabı ölümünden bir buçuk yıl önce III. Türk Dil Kurultayından hemen sonra 1936-1937 yıllarında Dolmabahçe Sarayında yazmıştır. Atatürk Arapça ve Farsça terimlerle dolu ders kitaplarının öğrenciler açısından öğrenimi geciktireceğini düşünmüştü. Bugün geometri derslerinde geçen bir çok terimin isim babası Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ayrıca bu kitap, geometri tanımı için yazılmış ilk kitaptır. İşte Atatürk’ün Türkçeleştirdiği bazı kelimeler:
müştak – türev
müsavi – eşit
mahrut – koni
dılı – kenar
muvazi – paralel-koşut
menşur – pürüzma
hattı mail – eğik
veter – kiriş re’s – köşe
Bu’ud – boyut
mekan – uzay
kutur – yarıçap

6- SUBAY VE KOMUTAN İLE KONUŞMALAR 
“Subay ve Komutan ile Konuşmalar” Atatürkün askerliğe ilişkin eserlerinin en önemlilerinden birisidir.
Bu eser, Atatürk, 1914 yılında Kurmay Yarbay rütbesiyle Sofya Askeri Ateşesi olarak bulunduğu sırada, Nuri Conker’in “Zabit ve Kumandan (Subay ve Komutan)” adlı kitabına karşılık olarak yazılmıştır.

Atatürk, bir subayın taşıması gereken özellikleri hakkında, Nuri Conker’in görüşlerine katılmış ve kendi düşüncelerini de çeşitli örneklerle destekleyerek açıklamıştır.
Mustafa Kemal Atatürk, Türk ulusu hakkında ise “kuşkusuz bizim ulusumuzun karakteri de bütün karakterler gibi yükselmeye ve istenen şekle girmeye elverişlidir. Fakat kendi kendisine olmak koşuluyla…”dedikten sonra, dışardan ulusumuzun karakterine yapılmak istenen etkilerin amacına ulaşamayacağını vurgulamıştır.
Askerlerdeki inisiyatif özelliğine eserinde geniş bir bölüm ayıran Atatürk, kitabında kendi dönemindeki ile daha önceki dönemlerde Osmanlı ordusunu örnekler vererek karşılaştırmıştır.

Atatürk, eserin sonunda, Kuzey Afrika’da birlikte çarpıştığı korkusuz ve yiğit silah arkadaşlarını anmış ve onları “yüksek askerlik niteliklerine” sahip insanlar olarak tanımlamıştır. Bu davranışı Atatürk’ün diğer bütün üstünlüklerinin yanında insancıl yönünü de göstermektedir.

7- KARLSBAD’DA GEÇEN GÜNLERİM

1931 yılındaki tarih çalışmaları esnasından Çankaya’daki eski köşkün kütüphanesinde bulunan bu hatırat, bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından altı deftere kaydedilmiş günlüklerden oluşmaktadır. Atatürk’ün Karlsbad’da Geçen Günlerim şeklinde isimlendirdiği her hâliyle ilgi çekici bu metinler, Mustafa Kemal’in Karlsbad’da geçen günlerini, o günlerde bazı toplumsal meselelere bakışını, okuduğu bazı kitapları ve daha birçok hususta önemli, dikkat çekici ayrıntıları içeriyor.(Kitap tanıtımından).

 

8- ARIBURNU MUHAREBATINA DAİR TARİHÇE

Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş meydanında kendi el yazısıyla kaleme aldığı bu notlar, bir okul defterine yazılmıştır. Eserin şüphesiz en değerli tarafı, olayları sıcağı sıcağına hatta dakikası dakikasına tespit etmesidir. Öyle ki metnin kendi sıcaklığı içinde müellifin heyecanını, kaygılarını, sevinçlerini ve üzüntülerini görmek ve hissetmek mümkündür.

Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu genel sekreteri Dr.Reşit Galip’e okunmak üzere verilen bu notların 1937 sonlarında yayımlanması istenmiş ancak eser istenen süre içinde yayıma hazırlanamamıştır.(Kitap tanıtımından)

Not: Yazının 7 ve 9.maddesi harici bu linkten alıntıdır.